Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. 

De Wet werk en zekerheid was bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Daarmee was de insteek om de kloof tussen vast en flexibel kleiner te maken. In de praktijk leek dit niet gelukt.

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er een nieuw pakket aan maatregelen bij gekomen. In dit artikel zet ik aan de hand van verschillende bronnen de belangrijkste informatie voor je op een rij over de wijzigingen over de transitievergoeding.  

De wijzigingen rondom de transitievergoeding per 1 januari 2020.

 • De belangrijkste aanpassing is dat je inmiddels vanaf je eerste werkdag recht hebt op een transitievergoeding bij ontslag of gedwongen vertrek op initiatief van de werkgever. Ook in je proeftijd. 
 • Dit recht is van toepassing indien het einde van jouw dienstverband voortkomt op initiatief van de werkgever of wanneer je tijdelijke dienstverband (op initiatief van de werkgever) wordt beëindigd op de vastgelegde einddatum. Wanneer je als werknemer ontslag neemt op eigen initiatief wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan dit geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. 
 • De opbouw is 1/3e maandloon per dienstjaar. Waar eerder een extra opbouw plaatsvond voor medewerkers ouder dan 50 jaar of langer in dienst dan 10 jaar is dit niet meer het geval. Een gelijke opbouw voor iedereen dus. Op deze pagina vind je de rekentool met rekenvoorbeelden. 

Let op! Zoals meestal het geval zijn er een flink aantal voorwaarden van toepassing.

 1. Is er in de cao waar je onder valt een afwijkende regeling van toepassing? Dan is dit op jou van toepassing en niet de wettelijke opbouw van de transitievergoeding zoals hier omschreven. Deze vervangende regeling is sinds 1 januari 2020 van toepassing bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De vervangende regeling hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Wél moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Een redelijke financiële vergoeding kan ook, of een combinatie van beide. 
 2. Er zijn een aantal uitzonderingen van toepassing, van uitbetaling van transitievergoeding is geen sprake wanneer:
 3. het ontslag voortkomt uit ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door jouzelf. (De kantonrechter kan in dit geval de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk toekennen, als het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is);
 4. Je nog geen 18 jaar bent bij ontslag, én tijdens het dienstverband heb je gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
 5. Er sprake is van ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
 6. Jouw werkgever is failliet, heeft surseance van betaling of op jouw werkgever is de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing; 
 7. In de voor jou geldende cao een regeling is opgenomen dat in geval van bedrijfseconomische redenen voor het ontslag kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In dat geval moet in dezelfde cao dan wel een voorziening zijn opgenomen die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid of er moet sprake zijn van een andere redelijke financiële vergoeding, of een voorziening die bestaat uit een combinatie van beide;
 8. Wanneer jouw tijdelijke contract afloopt, en je met je werkgever bij voorbaat afspraken maakt om het contract binnen ten hoogste zes maanden wordt voortgezet waarbij het nieuwe contract tussentijds kan worden opgezegd. De hoogte van de vergoeding

Onder deze link vind je nadere uitleg en een rekenvoorbeeld voor de hoogte van de vergoeding. Ook vind je hier een rekentool die je kunt gebruiken.

Hoe zit het met studiekosten en transitievergoeding?

De werkgever mag eventuele studiekosten intrekken van de transitievergoeding. Hier zijn wel een flink aantal voorwaarden aan verbonden. Deze vind je onder deze link

Waar het op neerkomt is dat transitiekosten en inzetbaarheidskosten in minder kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. 

 • Deze kosten moeten gespecificeerd en schriftelijk medegedeeld zijn aan jou als medewerker;
 • Deze kosten zijn gemaakt nadat je als medewerker schriftelijk hebt ingestemd met het in mindering brengen van deze gespecificeerde kosten;
 • Het mag geen loon betreffen;
 • Het bedrag wat in mindering wordt gebracht moet in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze kosten zijn gemaakt;
 • De kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend; 
 • De kosten kunnen niet op een derde of op de werknemer worden verhaald; 

Inzetbaarheidskosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, indien deze kosten

 • Zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, tenzij de verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen;
 • Daarnaast moet in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Daarnaast geldt voor een aantal beroepsopleidingen nog een bijzondere regeling. Het gaat dan om een BBL-opleiding, een zogenaamde duale opleiding of om een opleiding die alleen gevolgd kan worden als een arbeidsovereenkomst is aangegaan Onder deze link vind je daarover meer informatie. Op deze website worden de uitzonderingen en voorwaarden rondom aftrek van studiekosten ook helder uitgelegd. 

Let op: is er voor jou sprake van een ontslag? Laat je hierover goed informeren door zowel je werkgever, maar ook (en juist) door een onafhankelijke, juridische professional. Ga nooit ‘zomaar’ akkoord met een voorstel wat je aangeboden krijgt maar laat je goed informeren. Denk daarbij aan rechtsbijstand, het juridisch loket of stem met je werkgever af dat je het inwinnen van juridisch advies door de werkgever laat bekostigen. In veel gevallen is dit namelijk een onderdeel van een vaststellingsovereenkomst.

 

Lees hier meer informatie over de ketenregeling, aanzegtermijn en proeftijd